HDKN

HRVATSKO DRUŠTVO KATOLIČKIH NOVINARA

CROATIAN ASSOCIATION OF CATHOLIC JOURNALISTS

KROATISCHER VEREIN KATHOLISCHER JOURNALISTEN

ASSOCIATION CROATE DES JOURNALISTES CATHOLIQUES

ASSOCIAZIONE CROATA DEI GIORNALISTI CATTOLICI

Satut HDKN

Satut Društva ovdje donosimo i u tekstualnom obliku u sklopu web stranice. Možete ga otvoriti i kao rtf file (npr. u Wordu) ili kao pdf file (u Acrobatu).

Dokumenti HDKN

Priredila: Marija Belošević, tajnica HDKN-a

Satatut HDKN - TEKST | PDF | RTF

Na temelju kanona 304. Zakonika kanonskoga prava i članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 70/97 i 106/97) Skupština Hrvatskog društva katoličkih novinara održana u Zagrebu 29. siječnja 1999. godine donijela je

STATUT
HRVATSKOG DRUŠTVA KATOLIČKIH NOVINARAI. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom ustanovljava se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko društvo katoličkih novinara (u nastavku teksta: Društvo); zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Društva, članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Društva; tijela Društva, njihov sastav, ovlast, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine, te prestanak rada Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Društva.

Članak 2.
(1) Puni naziv udruge je: Hrvatsko društvo katoličkih novinara.
(2) Skraćeni naziv glasi: HDKN.
(3) Uz naziv na hrvatskom jeziku, Društvo rabi i naziv na engleskom jeziku: Croatian Association of the Catholic Journalists, njemačkom jeziku: Kroatischer Verein katholischer Journalisten, francuskom jeziku Association Croate des Journalistes Catholiques i talijanskom jeziku: Associazione croata degli giornalisti cattolici.
(4) Sjedište Društva je u Zagrebu.
(5) Društvo djeluje na području Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske biskupske konferencije (HBK).
(6) Društvo ima svojstvo pravne osobe, na društvenom i crkvenom području, a kao udruga registrirano je pri HBK i pri Ministarstvu uprave RH.
(8) Društvo zastupa predsjednik Društva.

Članak 3.
(1) HDKN je strukovno, privatno društvo vjernika u Crkvi u smislu kan. 299. par 1. i 2., a ravna se odredbama Općega crkvenog prava, Zakonom o Udrugama (1997.), propisima HBK, ovim Statutom i ostalim važećim zakonima Republike Hrvatske.
(2) Prema Kanonskom pravu Društvo je autonomno u smislu kan. 321., a podložno je crkvenoj vlasti u skladu s odredbama kan. 305. i 323.
(3) Nadležna crkvena vlast za Društvo je HBK prema odredbama kan. 312. par 1. i 322. par. 1. i 2.

Članak 4.
(1) Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je znak Društva.
(2) Znak Društva je slika pera na računalskom zaslonu s tipkovnicom.

Članak 5.
(1) Radi što bolje povezanosti članstva te uspješnijega rada, Društvo može osnivati svoje ogranke i podružnice na području biskupija ili metropolija, odnosno županija, uz prethodno odobrenje mjesnog biskupa odnosno svih biskupa metropolije.
(2) Osnivanje i način rada ogranaka i podružnica propisuje se općim aktom koji donosi Skupština, a provodi Upravni odbor Društva.
(3) Društvo može surađivati s ostalim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Može s njima sklapati saveze, uz prethodno odobrenje Hrvatske biskupske konferencije.


Članak 6.
(1) Rad Društva je javan.
(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Društva i putem javnog priopćavanja.
(3) Članovi se o radu Društva obavještavaju dostavom pisanih materijala i sjednicama tijela Društva.
(4) Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu biti nazočni na sjednicama tijela upravljanja Društva i izvješćivati javnost o radu tih tijela i Društva.
(5) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Društvo može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom obavješćivanju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
(6) Društvo po potrebi izdaje i ostala sredstva javnog obavješćivanja (brošure, knjige, periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.


II. CILJEVI I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 7.
(1) Ciljevi Društva su:
- zastupati kršćanska načela u svom informativnom djelovanju;
- promicati stručno usavršavanje svojih članova;
- promicati i štititi strukovna i ljudska prava članova u crkvenoj i društvenoj zajednici;
- zalagati se za širenje informativnog prostora i njegovanje informativne kulture i etike;
- promicati suradnju među novinarima u javnim glasilima;
- surađivati s odgovarajućim društvima, organizacijama i ustanovama u zemlji i inozemstvu.
(2) Ostvarivanje cilja iz 1. stavka ovog članka Društvo ostvaruje sljedećim djelatnostima:
- okuplja hrvatske građane, katoličke vjernike koji aktivno sudjeluju u javnim glasilima;
- organizira tečajeve, savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine, radionice, škole i slične stručne skupove o problemima novinarstva i javnoga komuniciranja;
- potiče i tvarno pomaže studente i mlade stručnjake da se bave novinarstvom i proučavanjem fenomena javnoga komuniciranja u društvu i u Katoličkoj crkvi;
- izdaje stručne publikacije sukladno zakonu;
- obavlja ostale poslove koji pridonose ostvarivanju ciljeva ustanovljenih Statutom.


III. ČLANOVI UDRUGE, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.
(1) Član Hrvatskoga društva katoličkih novinara (HDKN) može biti član Katoličke crkve koji sudjeluje u javnim glasilima (medijima) pisanjem, priređivanjem radijskih ili televizijskih emisija, crtežima, fotografijom, uređivanjem, izdavanjem glasila ili znanstvenim istraživanjem javnoga komuniciranja.
(2) Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.
(3) Redovni član može biti državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i opće akte Društva.
(4) Počasnim članom može postati državljanin Republike Hrvatske i stranac koji je svojim djelovanjem pridonio razvoju Društva.

Članak 9.
(1) Učlanjivanje u HDKN obavlja Upravni odbor Društva na osnovi potpisane pristupnice i odgovarajuće dokumentacije koja svjedoči o ispunjenim kriterijima za upis u Društvo prema ovom Statutu.
(2) Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.
(3) Društvo izdaje svojim članovima iskaznicu.
(4) U Društvu se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Društva.

Članak 10.
(1) Prava i obveze redovnih članova su:
- birati i biti birani u tijela Društva;
- biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela, te o materijalno-novčanom poslovanju;
- sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva i pridonositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Društva;
- redovito plaćati članarinu;
- čuvati i podizati ugled Društva.
(2) Prava i obveze počasnih članova su:
- biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno-novčanom poslovanju;
- sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva i pridonositi ostvarivanju njegovih djelatnosti;
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela;
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i ostalih općih akata Društva te
- čuvati i podizati ugled Društva.

Članak 11.
(1) Članstvo u Društvu prestaje smrću, istupom iz Katoličke crkve, istupom iz Društva (pismeno podnesenim) ili isključenjem koje provede Upravni odbor Društva.
(2) Članstvo u Društvu prestaje ako član ne plati članarinu tri godine uzastopce.
(3) Član Društva može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Društva ili prouzroči ozbiljnu štetu Društvu i njenom članstvu.
(4) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Društva.
(5) Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.


IV. TIJELA DRUŠTVA

Članak 12.
Tijela Društva su:
1. Skupština,
2. Upravni odbor Društva,
3. Predsjednik Društva,
4. Nadzorni odbor Društva.

Članak 13.
(1) Skupština je najviše tijelo Društva, a čine je svi redovni članovi HDKN-a.
(2) Redovna skupština Društva održava se najmanje jednom godišnje.
(3) Predsjednik Društva može sazvati Izvanrednu skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne petine ukupnog broja redovnih članova Društva, s time da se odmah predloži dnevni red.
(4) Ako predsjednik Društva ne sazove skupštinu na zahtjev predlagatelja iz 3. stavka ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.
(5) Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 14.
(1) Skupštinu saziva predsjednik Društva dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.
(2) Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Članak 15.
(1) Skupština može početi raditi ako je u određeno vrijeme i na određenom mjestu nazočna najmanje polovica (1/2) redovnih članova Društva, ili ako se nakon pola sata čekanja okupi najmanje trećina (1/3) redovnih članova.
(2) Ukoliko se nakon pola sata ne okupi ni trećina (1/3) članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku koji nije kraći od osam (8) dana. Tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje četvrtina (1/4) članova Skupštine.
(3) Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije drukčije određeno.
(4) Odluke o promjeni Statuta i prestanku postojanja Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom (2/3) nazočnih.

Članak 16.
Skupština Društva:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune;
- donosi ostale opće akte potrebne za djelovanje;
- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika, te ostale članove Upravnog i Nadzornog odbora – na tri (3) godine, te ih po potrebi razrješava dužnosti;
- donosi financijski plan i usvaja završni račun;
- razmatra izvještaj o radu predstavnika Društva;
- odlučuje o udruživanju s ostalim organizacijama, učlanjivanju u ostale organizacije ili istupanju iz njih;
- određuje svoje predstavnike u međunarodnim organizacijama;
- rješava žalbe drugog stupnja članova Društva;
- odlučuje o prestanku postojanja Društva i
- odlučuje o ostalim pitanjima značajnim za rad Društva ustanovljenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 17.
(1) Skupština može razriješiti Upravni odbor i prije isteka razdoblja na koje je izabran, ako ovaj prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Upravni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.
(2) Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.
(3) Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Članak 18.
(1) Upravni odbor ima sedam članova koje bira Skupština za razdoblje od tri (3) godine, a mogu biti birani i više puta za redom.
(2) Upravni odbor tvore: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i četiri izabrana člana. Upravni odbor saziva predsjednik sam ili na zahtjev dvojice članova Odbora.
(3) Upravni odbor Društva:
- ustanovljava prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna;
- ustanovljava prijedlog financijskog plana i završnog računa;
- priprema skupštinske sjednice;
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu;
- ostvaruje skupštinske zaključke;
- odlučuje o visini članarine;
- odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva;
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva;
- skrbi o obavješćivanju članstva i javnosti;
- odlučuje o korištenju imovine Društva;
- osniva odbore, povjerenstva i ostala tijela, te poduzima ostale inicijative koje pomažu ostvarivanju ciljeva Društva;
- obavlja sve ostale aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.
(4) Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora.

Članak 19.
(1) Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva, te zastupa Društvo u svemu.
(2) Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
(3) Predsjednik Društva:
- saziva sjednice Skupštine Društva i Upravnog odbora i predlaže dnevni red;
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Društva između dviju sjednica Skupštine;
- potpisuje akte Društva, te podnosi izvješće o radu Upravnog odbora i Društva između dviju Skupština.
(4) Ako bi predsjednik Društva odstupio prije isteka mandata, njegovu dužnost do prve Skupštine obnaša dopredsjednik. I inače u spriječenosti predsjednika njegove dužnosti obavlja dopredsjednik.

Članak 20.
(1) Zadaće su tajnika:
- pripremati nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština;
- skrbiti o urednom vođenju registra članova;
- voditi zapisnik sa sjednica skupština i Upravnog odbora;
- voditi i čuvati arhivu Društva;
- po ovlaštenju predsjednika i Upravnog odbora komunicirati s članstvom Društva i (međunarodnim) organizacijama s kojima Društvo surađuje;
- voditi blagajnu Društva te
- obavljati stručne i ostale poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu s općim aktima Društva.
(2) Ostali članovi Upravnog odbora pomažu predsjedniku Društva u njegovu radu i obavljaju ostale poslove koje im povjeri predsjednik i Upravni odbor.

Članak 21
U skladu s kanonom 324, par 2. Društvo treba izabrati duhovnog asistenta među svećenicima koji zakonito obavljaju svoju službu, a mora ga potvrditi HBK. Preporučuje se izbor među članovima Upravnog odbora, ukoliko među njima ima takvih svećenika.

Članak 22.
(1) Upravni odbor može osnivati radne odbore i ostala povremena radna tijela Društva.
(2) Upravni odbor imenuje predsjednika i članove radnih tijela iz reda članova Društva za razdoblje od tri (3) godine.
(3) Odbori i ostala povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom odboru.

Članak 23.
(1) Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština na razdoblje od tri (3) godine i mogu biti birani ponovno.
(2) Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
(3) Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
(4) Predsjednik Nadzornog odbora, kojeg biraju članovi među sobom, saziva sjednice Odbora, vodi njegov rad i obavlja ostale poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
(5) Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 24.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovoga Statuta i ostalih općih akata Društva;
- materijalno-novčano poslovanje i korištenje imovine Društva;
- ostvarivanje odluka, zaključaka i ostalih pravnih akata;
- obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 25.
(1) Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Upravni odbor i svaki član Društva dužan je Nadzornom odboru bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke, te dati tražene obavijesti.
(2) Članovi Nadzornog odbora mogu biti nazočni na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
(4) Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine, ako utvrdi nepravilnost u financijskom ili drugom poslovanju Društva, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i ostalih općih akata Društva.

Članak 26.
Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 17. ovoga Statuta.

Članak 27.
Sve su službe u HDKN-u volonterske, tj. obavljaju se besplatno, ako drukčije ne odredi Skupština Društva. Društvo podmiruje troškove svoga rada i administracije iz svoje imovine.

Članak 28.
Imovinu Društva čine prihodi koje HDKN ostvaruje od:
- članarine;
- donacije i dotacije;
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje Društva;
- sredstava ostvarenih organiziranjem seminara i predavanja, te od izdavačke djelatnosti sukladno Zakonu, i od
- ostalih prihoda sukladno Zakonu.

Članak 29.
(1) Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i novčanom poslovanju neprofitnih organizacija.
(2) Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi tijekom godine za koju je donesen.
(3) Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun.
(4) Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva do visine od 10.000 kuna.


V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 30.
(1) Statut je temeljni opći akt Društva i svi ostali opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
(2) Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i ustanovljava Upravni odbor Društva i upućuje ga na raspravu članovima HDKN-a.
(3) Upravni odbor Društva razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i ustanovljava prijedlog Statuta.

Članak 31.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Društva.

Članak 32.
Sva unutarnja pitanja Društva, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.


VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 33.
Društvo prestaje postojati i djelovati razlazom svih članova, odlukom Skupštine, ili ako ga ukine HBK zbog razloga navedenih u kan. 326 par. 1. U slučaju prestanka rada HDKN-a o namjeni njegovih dobara odlučuje Skupština raspuštanja poštujući stečena prava i volju darovatelja.

Članak 34.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage Statut HDKN donesen na osnivačkoj skupštini HKDN 1991. godine.

Članak 35.
Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se nakon što ga odobri HBK i prihvati Ministarstvo uprave Republike Hrvatske.